0867.119.339

CPU SERVER – CPU MÁY CHỦ – BỘ VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG